هاست لینوکس معمولی - ایران

LIRB-1
 • فضای هاست
  250 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  5 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LIRB-2
 • فضای هاست
  500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  10 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LIRB-3
 • فضای هاست
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  15 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LIRB-4
 • فضای هاست
  2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  20 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LIRB-5
 • فضای هاست
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  40 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LIRB-6
 • فضای هاست
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  200 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه