هاست لینوکس - ایران

LIRB-2
 • 500 مگابایت
  فضای هاست
 • 20 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری
LIRB-3
 • 1 گیگابایت
  فضای هاست
 • 30 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری
LIRB-4
 • 2 گیگابایت
  فضای هاست
 • 40 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری
LIRB-5
 • 5 گیگابایت
  فضای هاست
 • 80 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری
LIRB-6
 • 10 گیگابایت
  فضای هاست
 • 200 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری
LIRB-7
 • 20 گیگابایت
  فضای هاست
 • 400 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت ماهیانه
  بکاپ گیری