نمایندگی حجمی لینوکس - اروپا

LREU-1
 • فضا
  20 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  200 گیگابایت
 • تعداد سایت
  20 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  آلمان/فرانسه
LREU-2
 • فضا
  40 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  400 گیگابایت
 • تعداد سایت
  40 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  آلمان/فرانسه
LREU-3
 • فضا
  60 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  600 گیگابایت
 • تعداد سایت
  60 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  آلمان/فرانسه