نمایندگی حجمی لینوکس - ایران

LRIR-1
 • فضا
  20 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  60 گیگابایت
 • تعداد سایت
  20 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت
LRIR-2
 • فضا
  40 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  120 گیگابایت
 • تعداد سایت
  40 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت
LRIR-3
 • فضا
  60 گیابایت
 • ترافیک ماهیانه
  180 گیگابایت
 • تعداد سایت
  60 عدد
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  یک درصد برای هر سایت
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت